Alfasoft Zadruge

AlfaSoft-ov proizvod "AlfaSoft-ZADRUGE" je računarski program kreiran i prilagođen da pokriva sve aspekte poslovanja preduzeća koja se bave poslovima otkupa poljoprivrednih proizvoda, kreditiranjem kooperanata i skladištenjem žitarica.

Projektovan je po standardima koji daju pozitivne odgovore po pitanjima bezbednosti sistema, pouzdanosti i efikasnosti u radu. Za sav rad sa programom je dovoljan jedan personalni računar klase pentium 4  i štampač bilo koje klase.

Program je uradjen pomoću licencnog softvera i u upotrebi je preko 5 godina. Neki od korisnika programa su i: "Nova Budućnost" - Žarkovac, "Silos Pećinci", "Trio Profesional", "Vulin komerc", "Zadruga Budjanovci" ,"Agroprodukt" Voganj, "ZZ Platičevo", "Zadruga Medoš Erdevik", "ZZ Šimanovci", "OZZ Dobrinci" ...

Osnovne prednosti:

 • efikasna i funkcionalno povezana aplikacija, koja svojim konforom i tehničkom naprednošću omogućava da se vreme i energija troše na produktivnije poslove od samog unosa podataka
 • aplikacija je razvijena tako da može da prati razvoj vašeg poslovnog sistema i da se prilagođava Vašim potrebama
 • postoji samo jedno mesto unosa podataka čime se smanjuje mogućnost pojave  grešaka
 • strogo definisana prava pristupa podacima od strane korisnika ( vlasnik ima pristup svim opcijama, a operateri samo odredjenim opcijama vezanim za njihov rad )
 • mogućnost povezivanja sa kolskom vagom, čime se ubrzava prijem i otprema žitarica i mogućnost pravljenja grešaka pri prijemu ili otpremi svodi na minimum ( izmerenu količinu je nemoguće ručno prepravljati ! )
 • svođenje na JUS količine žitarica pri samom prijemu ili otpremi, tako da se kooperantu daje na uvid na samoj vagi sa kolikom količinom raspolaže, a firmi kompletan uvid u stanje žitarica u silosu (ako isti postoje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • mogućnost automatskog obračuna troškova ulaza , rada laboratorije  i sušenja na samom prijemu
 • prenosi vlasništva sa jednog na drugog kooperanta što se prati štampom vlasničkog lista ili ako je reč o otkupu žitarica štampom PDV priznanica
 • mogućnost različitih uslova obračuna (svođenja na JUS količina) za svakog kooperanta ponaosob
 • mogućnost vršenja robnog kreditiranja u paritetu ili ne
 • vršenje robne razmene za žitarice koje kooperant poseduje
 • automatsko robno razduženje kooperanata, pri čemu postoji mogućnost štampe kompenzacija i PDV priznanica
 • obračune lagera, izlaza kala i ostalih troškova skladištenja žitarica za one firme koje se bave poslovima skladištara
 • mogućnost praćenja lagera materijala, koje je omogućeno time što se knjiže i dokumenti koji se odnose na ulaz i otpremu materijala
 • evidencija ugovora o robnom kreditiranju ili uskladištenju žitarica
 • mogućnost uslužnog merenja
 • štampa kartica kooperanata (stanje žitarica u silosu ili robno-fin.  zaduženje)

Preuzmite opis programskog rešenja u PDF formatu

 

Informacije profila

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.055 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.080 seconds, 3.56 MB
Application afterDispatch: 0.152 seconds, 6.41 MB
Application afterRender: 0.276 seconds, 7.34 MB

Iskorišćenost memorije

7759848

24 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '47v6fbjm87t8uqendae3rn3851'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524129123' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '47v6fbjm87t8uqendae3rn3851'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '47v6fbjm87t8uqendae3rn3851','1524130023','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 107)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 94
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 09:27:03' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 09:27:03' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='94'
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 107 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 14. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa