utorak, 15 mart 2011 07:42

 

AlfaSoft Medicinski paket – Integrisani informacioni sistem

AlfaSoft medicinski paket je skup programa za zdravstvene ustanove u okviru primarne zdravstvene zaštite. Svaki od programa može da funkcioniše zasebno, ali je osnovna snaga ovog sistema u povezivanju modula i maksimalnoj automatizaciji poslovanja zdravstvene ustanove.
Sistem se oslanja na podatke koje Republički zavod za zdravstveno osiguranje (RZZO) daje kroz šifarnike na svom portalu. U potpunosti poštuje sve preporuke RZZO.

Osnovni delovi sistema su:

 • Elektronsko fakturisanje usluga u okviru primarne zdravstvene zaštite
 • Ugovori sa izabranim lekarom RIL
 • Elektronski karton za izabrane lekare i specijalističke službe
 • Elektronski protokol
 • Apoteka
 • Elektronsko fakturisanje izdatih lekova
 • Elektronsko fakturisanje pomagala

Elektronski karton je razvijen za sve službe u kojima lekari rade kao izabrani lekari i sa svim specifičnostima koje se odnose na pojedine službe. Omogućava štampu velikog broja dokumenata koji lekari popunjavaju u toku svog rada kao što su recepti i uputi.

Mogućnosti su velike i nabrajamo samo neke od njih:

 • u povezanom sistemu svi recepti koje prepisuje lekar se automatski prenose i prepoznaju u apoteci i dalje u elektronskom fakturisanju izdatih lekova
 • svi elektronski kartoni su kontrolisano dostupni drugim lekarima i specijalistima
 • uputi lekaru specijalisti kao i izveštaj lekara specijaliste se prenosi u elektronskoj formi
 • u okviru elektronskog kartona funkcioniše niz funkcija koje su specifične za stomatologiju, za ginekologiju, za pedijatriju, školsku medicinu, za medicinu rada i opštu medicinu
 • elektronski protokol je posledica podataka iz elektronskog kartona
 • elektronski karton je povezan sa evidencijom RIL
 • sve provere zdravstvene isprave osiguranika moguće je uraditi u momentu zakazivanja pregleda kod lekara
 • u okviru elektronskog kartona postoje i evidencije bolovanja i odsustva sa nastave, kalendar vakcinacija, sistematski pregledi, itd.


Sistem funkcioniše u prostorno distribuiranom sistemu kakve su zdravstvene ustanove koje pokrivaju seoske ambulante i apoteke. U sistemu koji se opremi kvalitetnom infrastrukturom i opremom sistem je moguće proširiti i unaprediti mrežnim servisima i softverom kao što je sistem za upravljanje dokumentacijom. Sistem se lako integriše sa AlfaSoft softverom koji je namenjen za finansije, obračun zarada i kadrovsku evidenciju, vozni park sa održavanjem, itd.

AlfaPomagala

AlfaPomagala predstavlja program koji omogućava apotekarskim ustanovama i ortopedskim kućama izradu elektronske fakture za medicinsko tehnička pomagala koja se izdaju na nalozima i receptima po novom sistemu fakturisanja koji važi od 01.03.2011. godine.
Program obuhvata sve funkcionalnosti potrebne za unos naloga, kontrolu podataka, generisanje fakture i import šifarnika sa portala RZZO, kao i import podataka o osiguranicima.

 

U program su ugrađene sve kontrole ispravnosti podataka i sprovode se odmah prilikom unosa, ali ukoliko novi šifarnici iz nekog razloga nisu blagovremeno učitani (npr. u udaljenim prodajnim mestima) , postoji i mogućnost naknadne provere ispravnosti unetih podataka, npr. pre kreiranja elektronske fakture kao i mehanizmi za automatsko retroaktivno usaglašavanje podataka sa novim šifarnicima, kao što je cena pomagala i slično…

 

Informacije profila

Application afterLoad: 0.002 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.063 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.097 seconds, 3.56 MB
Application afterDispatch: 0.169 seconds, 6.41 MB
Application afterRender: 0.307 seconds, 7.34 MB

Iskorišćenost memorije

7760000

24 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'pepa5q7fijjp1tigu125m2qdo2'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524128991' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'pepa5q7fijjp1tigu125m2qdo2'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'pepa5q7fijjp1tigu125m2qdo2','1524129891','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 92)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 78
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 09:24:51' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 09:24:51' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='78'
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 92 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 14. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa