Softver

Nudimo Vam paletu softverskhih rešenja namenjenih svim segmentima Vašeg poslovanja čijom upotrebom ćete postići efikasano, precizno i kvalitetno poslovanje koje predstavlja osnov za ostvarenje najvišeg poslovnog cilja Poslovne efikasnosti i profita.

Svako poslovanje ima svoje specifičnosti, a mi smo tu da naše softverske pakete prilagodimo Vašim potrebama.

Naša softverska rešenja zasnovana su na Microsoft SQL serveru i Visual Studio alatima.

 

 

PROIZVODNA DELATNOST

Proizvodna preduzeća

Integrisani poslovni sistem: nabavka, prodaja, magacinsko poslovanje, računovodstvo i finansije, kadrovska evidencija, delovodnik,  bezbednost i zdravlje na radu, evidencija prisustva na poslu, evidencija prekršajnih, parničnih, izvršnih i upravnih postupaka, protiv požarna zaštita, dokumentacioni sistem, itd

Kožarska proizvodnja

 

Proizvodne i planske kalkulacije cene koštanja proizvoda

Integrisani poslovni sistem

Gumarska proizvodnja

 

Specifikacije tehnologije guma: sastavnica i konstrukcija svakog poluproizvoda

Ulazna kontrola kvaliteta sirovine

Izlazna kontrola kvaliteta gotovog proizvoda

Evidencija radnog učinka po dimenzijama guma integrisano sa obračunom zarada

Integrisani poslovni sistem

Proizvodnja hidro i termo izolacije

Evidencija receptura, planiranje proizvodnje, lansiranje radnih naloga i praćenje ostvarenja

Integrisani poslovni sistem

Mesno-prerađivačka industrija

 

Proizvodne kalkulacije, obračun proizvodnje

Integrisani poslovni sistem

Masovna proizvodnja

Evidencija tehnologije, receptura, planiranje proizvodnje, lansiranje radnih naloga i praćenje ostvarenja

Integrisani poslovni sistem

Proizvodnja stočne hrane

Evidencija receptura, planiranje proizvodnje, lansiranje radnih naloga i praćenje ostvarenja po šaržama sa povezivanjem na SCADA sitem koji upravlja i prati proizvodnju

Integrisani poslovni sistem

Drvno-prerađivačka industrija

Proizvodne kalkulacije, obračun proizvodnje

Integrisani poslovni sistem

GRAĐEVINSKA DELATNOST

Evidencija tendera i ponuda, otvaranje radnih naloga, praćenje troškova po gradilištima, po nosiocima i vrstama troškova

Evidencija građevinskih mašina

Integrisani poslovni sistem

TRANSPORTNA DELATNOST

Domaći i međunarodni transport

Evidencija vozila i priključnih vozila, vozača

Otvaranje putnih naloga i evidentiranje troškova po vozilima

Evidentiranje tura u domaćem i međunarodnom transportu sa evidencijom potrebnih dozvola

Fakturisanje po turama

Obračun zarade vozača

Servis vozila

Integrisani poslovni sistem

Kurirska služba

Evidencija naloga i fakturisanje

Upotreba PDA uređaja za rad u magacinu i rad kurira na terenu

Evidencija voznog parka

Integrisani poslovni sistem

Brodarstvo

Evidencija plovnih objekata, Evidencija tura i troškova

Evidencija dokumentacije zahtevane u rečnom transportu

TRGOVINSKA DELATNOST

Maloprodaja

Maloprodaja uz podržane fiskalne uređaje Galeb FP550, HCP Integra i Best

Kalkulacije i nivelacije, fakturisanje iz MP, gotovinski račun

Praćenje prometa po prodavcima, smenama

Mogućnost upotrebe: barkod skenera, PDA uređaja za obavljanje popisa i digitalnih vaga

Veleprodaja sa lancem maloprodajnih objekata

Centralizovano upravljanje lancem maloprodaja: šifarnici, izrada kalkulacija, promene cena i izveštavanje na nivou celog lanca

Integrisani poslovni sistem

Sitemi maloprodaja

 

Centralizovano upravljanje lancem maloprodaja: šifarnici, izrada kalkulacija, promene cena i izveštavanje na nivou celog lanca

Veleprodaja

Magacinsko poslovanje podržano ručnim računarima

Rad terenskih komercijalista preko ručih računara

Integrisani poslovni sistem

OPŠTINSKE UPRAVE

Jedinstveni registar stanovnika

Matične knjige rođenih, venčanih i umrlih

Knjige državljana

Birački spiskovi

Evidencije boraca

Evidencija porodilja

JAVNA PREDUZEĆA

Javna preduzeća

Integirsani poslovni sistem

Javne nabavke

Distribucija gasa

Analitika potrošača gasa

Integrisani poslovni sistem

Distribucija vode

Analitika potrošača vode

Integrisani poslovni sistem

Komunalna preduzeća

Analitika korisnika komunalnih usluga

Služba groblja

Integrisani poslovni sistem

POLJOPRIVREDA

Kooperacije

Silosi

Poljoprivredna gazdinstva

Kooperacije/zadruge

Prijem žitarica u silosi, podržane kolske vage

Radni nalozi: evidencija angažovanja radnika i troškova po parcelama, mašinama, priključnim mašinama, poljoprivrednim kulturama

Stočarstvo

Matično stada

Hladnjače

Sistem evidencije voća i povrća u hladnjačama upotrebom ručnih računara (PDA) sa barkod skenerima

TURIZAM I HOTELIJERSTVO

Ugostiteljski objekti

Restorani

Hoteli

Restoran: POS sistem, promet šanka i stolova, veza sa kuhinjom

Recepcija sa evidencijom soba, gostiju, rezervacijama, kuhinja, ostale usluge

ZDRAVSTVO

Primarna zdravstvena zaštita

Integrisani medicinski paket sa SERTIFIKATOM Ministarstva za zdravlja

Elektronski karton: opšta medicina, medicina rada, stomatologija, dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena, dečiji i školski dispanzer, specijalističke službe

Fakturisanje zdravstvenih usluga RZZO u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Registracija izabranog lekara

Apoteke direktno povezane sa elektronskim kartonom

Fakturisanje recepata

Fakturisanje medicinskih pomagala

Laboratorija povezana sa elektronskim kartonom sa slanjem i preuzimanjem podataka sa uređaja za analize

Apoteke

Apoteka: POS sistem sa specifičnostima apoteke

 

Informacije profila

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.093 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.152 seconds, 3.56 MB
Application afterDispatch: 0.237 seconds, 6.44 MB
Application afterRender: 0.389 seconds, 7.37 MB

Iskorišćenost memorije

7795952

24 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ukbutg2ikmmk1omnchn12v74u0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524128924' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ukbutg2ikmmk1omnchn12v74u0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ukbutg2ikmmk1omnchn12v74u0','1524129824','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 2)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 56
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 09:23:44' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 09:23:44' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='56'
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 2 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 14. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa